POLITIKA KVALITY

Vedení společnosti CH.E.S. Group s.r.o. vědomé si odpovědnosti vůči svým obchodním partnerům, zaměstnancům a regionu ve kterém realizujeme své činnosti vyhlašuje tuto politiku kvality k zajištění a udržení standardu naší činnosti, v souladu s principy trvalého zlepšování systému managementu s cílem podporovat v praxi tyto základní zásady:

 • Poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníků a dodávat vždy výrobky a služby špičkové technické úrovně, které vedle požadavků zákazníka splňuji požadavky s platnou legislativou a závaznými předpisy.
 • Hodnotit způsobilost externích poskytovatelů a vytvářet vzájemně prospěšné obchodní vztahy.
 • Vytvářet pracovní prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění a požadavky kvality a dosahovat efektivního řízení procesů neustálým zlepšováním úrovně QSM a plnění cílů kvality.
 • Využívat znalosti, schopnosti a dovednosti zaměstnanců, rozvíjet jejich odbornou způsobilost, hodnotit jejich výkonnost a uznávat osobní přístup a přínos zaměstnanců.

 

I. Vedení společnosti CH.E.S. Group s.r.o. přijímá v této politice princip týmové spolupráce na třech úrovních řízení a zavazuje se:

 • Vytvářet příznivé prostředí pro neustálý rozvoj QSM
 • V souladu se strategii společnosti vydávat cíle kvality a programy pro jejich plnění, pravidelně je vyhodnocovat a přijímat účinná opatření k jejich plnění.
 • Pravidelně přezkoumávat rizika a příležitosti s ohledem na kontext společnosti, její interní a externí aspekty s porozuměním potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.
 • Provádět pravidelné vyhodnocování funkčností a efektivnosti QSM s přijímáním účinných opatření k neustálému zlepšování
 • Zajišťovat dostatek zdrojů na krytí oprávněných požadavků nutných pro rozvoj QSM a pro zajištění stanovených cílů
 • Vytvářet podmínky a trvale dbát o zvyšování úrovně znalosti a povědomí pracovníků o zásadách QSM

 

II. Vedení společnosti CH.E.S. Group s.r.o. zavazuje zodpovědné vedoucí (garanty jednotlivých procesů) k odpovědnosti za:

 • Stanovení, realizaci a pravidelné vyhodnocování vlastních úkolů a programů pro zajištění stanovených cílů kvality.
 • Efektivnost řízení a monitorování svých procesů v souladu s pravidly stanovenými v QSM a v souladu se stanovenými cíli společnosti
 • Optimální stanovení pravidel a postupů pro jimi řízené procesy tak, aby byl zaručen soulad činností i výsledného produktu s platnou legislativou a závaznými technickými předpisy.
 • Pravidelné vyhodnocování účinnosti a efektivnosti jimi řízených procesů s důrazem na kvalitu produktu
 • Týmovou spolupráci při neustálém zlepšování jimi řízených procesů

 

III. Vedení společnosti CH.E.S. Group s.r.o. požaduje od všech svých zaměstnanců:

 • Přijetí pravidel, zásad a postupů QSM při plnění všech svých pracovních činností.
 • Odpovědné dodržování pravidel stanovených řídící dokumentací QSM a technickou dokumentací platnou pro realizovaný produkt.
 • Přijetí osobní odpovědnosti za kvalitu při výkonu přidělených pracovních činností.

 

V Počeradech , dne 30.1.2019

                                                                                                                                                                                       Roman Zahradníček

                                                                                                                                                                            Jednatel společnosti CH.E.S. Group s.r.o.

 

 

 

CERTIFIKACE

ISO 9001 : 2015

 

ČSN EN 1090-2 : 2019 a ČSN EN ISO 3834-2 : 2006

 

 

OPRÁVNĚNÍ ev.č.: 3950/5/18/PZ-M,R-a,b,c,d,e,f,g

k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

 

OPRÁVNĚNÍ ev.č.: 1104/5/18/TZ-V,R, M-PK1, HK2,NA,NB

k činnosti: výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení